Turun toriparkista kunnallinen kansanäänestys!

Tuolta löytyy infoo aiheesta:

http://turuntoriparkki.blogspot.com/

TIEDOTE
Meidän Turku – Vårt Åbo ry 13.11.2008

Lisätiedot: Pauliina de Anna puh. 040 8328045

Esisopimus johtaa Turun taloudelliseen vastuuseen toripysäköinnistä

Turun kiinteistölaitos on neuvotellut Turun Toriparkki Oy:n kanssa
esisopimuksen pysäköintilaitoksen toteuttamisesta torin alle. Sopimus on
merkittävältä osin Kauppatorin asemakaavan yhteydessä tehtyjen
selvitysten ja annettujen lausuntojen sekä muistutusten osoittamien
tosiseikkojen vastainen. Sopimus siirtää kaupungille merkittävän
taloudellisen vastuun toripysäköinnin toteuttamisesta, sekä osuuden
kustannuksista että vahingonkorvauksista. Koska toripysäköinnistä ei ole
olemassa asianmukaista yleissuunnitelmaa ja talousarviota, Turun
Toriparkki Oy ei esisopimuksessa mitenkään sitoudu pysäköintilaitoksen
toteuttamiseen.

Erityisesti esisopimuksessa on huomioitava seuraavat näkökohdat:

 1. Sopimus tekee torin yleissuunnitelman toteuttamisesta ja
  toripysäköinnistä Turun kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n yhteishankkeen.
  Sopimuksen mukaan: ”Mikäli Kauppatorin alueelle toteutetaan
  pysäköintilaitos, pyrkivät sopijapuolet siihen, että Kauppatorin
  maanpäällinen ja maanalainen rakentaminen tehdään yhtenä
  rakentamiskokonaisuutena.” (Kohta 11). ”Kauppatorin yleissuunnitelmassa
  torin pinnalle osoitetut rakennukset oheistiloineen toteutetaan
  yhteishankkeena pysäköintilaitoksen rakentamisen kanssa.”(Kohta 6).
  Arkeologisten kaivausten teko oletetaan yhteiseksi hankkeeksi (Kohta 8).
  Esisopimuksen perusteella toripysäköinnistä ja torin yleissuunnitelmasta
  tulee kaupungin ja yhtiön välinen yhteishanke. Tällöin ei voida välttää
  sitä, että kaupunki joutuu maksamaan myös pysäköintilaitoksen kustannuksia.

 2. Sopimus ei sido Turun Toriparkki Oy:tä, vaan yhtiö voi irtisanoutua
  hankkeesta vapaasti
  Toripysäköinnistä ei ole tehty kustannusarviota ja yleissuunnitelmaa.
  Tämän vuoksi esisopimukseen on sisällytetty ehto: ”Yhtiöllä on oikeus
  irtisanoa tämä sopimus ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista,
  mikäli hankkeesta tehtävät tekniset tai taloudelliset selvitykset
  osoittavat, ettei pysäköintilaitos ole irtisanovan sopijapuolen oman
  harkinnan mukaan taloudellisesti tai toiminnallisesti järkevästi
  toteutettavissa.”(Kohta 16 Sopimuksen päättyminen). Käytännössä sopimus
  ei mitenkään sido Turun Toriparkki Oy:tä.

 3. Sopimuksessa määritellään totuudenvastaisesti toriparkin
  rakentamisajaksi 3 vuotta, vaikka selvitys on osoittanut
  rakentamisajaksi vähintään 4,5 vuotta.
  Sopimuksessa (kohta 9 rakentamisvelvoite) määritellään
  pysäköintilaitoksen rakentamisajaksi kolme vuotta. Tämä on mahdotonta.
  Toripysäköinnin asemakaavan yhteydessä tehdyssä selvityksessä
  asemakaavaehdotuksen mukaisen toriparkin rakentamisajaksi todettiin
  vähintään 53-54 kk (4,5 v).

 4. Toripysäköinnin kustannuksia ei ole selvitetty, ja kustannusjako on
  esisopimuksessa määritelty kaupungin haitaksi
  Toripysäköinnistä ei ole olemassa kustannusarviota eikä
  yleissuunnitelmaa. Tämän vuoksi kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n
  välistä kustannusjakoa ei ole voitu täsmällisesti määritellä. Määrittely
  on sopimuksessa kuitenkin tehty kaupungille haitalliseksi mm. seuraavin
  kohdin:
  ”Kustannusjaon rajapintana pidetään pysäköintilaitoksen katon
  vesieristeen yläpintaa. Pysäköintilaitoksen vesieristeen yläpuolelle
  sijoitettavista lämmöneristeistä vastaa Kaupunki kustannuksellaan”
  (Kohta 11) ja ”Mikäli laite, rakennus, liikennejärjestely tms. palvelee
  kumpaakin sopijapuolta, jaetaan sen toteutuskustannus
  hyötymisperiaatteen mukaisesti.” (Kohta 10). Käytännössä sopimuksen
  perusteella kaupunki voi joutua osallistumaan esimerkiksi
  pysäköintilaitoksen ilmastointi- tai varauloskäytäväpömpelien
  rahoittamiseen.

 5. Toriparkki Oy ei korvaa kaupungille aiheutuvia haittoja mm.
  joukkoliikenteestä ja toripaikkojen vuokratuloista. Maankäyttö- ja
  rakennuslain 106§ ja 165§ perusteella aiheutuvat korvausvelvollisuudet
  jäävät kaupungille. Rakennusaikaisten haittojen korvaamisesta
  torikauppiaille ei ole sovittu
  Asemakaavasta annettujen lausuntojen perusteella on kaupungin tiedossa,
  että toriparkin toteuttamisesta aiheutuu kaupungille taloudellista
  haittaa joukkoliikenteelle sekä toripaikkojen vuokrauksesta.
  Toripaikkojen vuokraa joudutaan rakentamisaikana joka tapauksessa
  kauppiaille aiheutuvien haittojen vuoksi alentamaan, ja
  rakentamisaikana torikauppa vähenee. Meidän Turku ry on muistutuksessa
  arvioinut, että ”Toripysäköinnin rakentamisaikana aiheutuvien häiriöiden
  vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät alenevat 10 – 20% ja
  liikennöintikustannukset lisääntyvät 5-10%. 4,5 – 6 v rakentamisaikana
  tästä aiheutuu 15 – 40 M€ tappiot Turun kaupungille ja vastaavat tappiot
  yksityisille liikennöitsijöille. Toteutettuna toripysäköinti alentaa
  joukkoliikenteen käyttöä pysyvästi noin 5%, alentaen joukkoliikenteen
  tuloja n. 900 000 € vuodessa.” Myös joukkoliikennelautakunta on
  lausunnossaan todennut näistä haitoista. Esisopimus sivuuttaa näiden
  tiedossa olevien vahinkojen korvaamisen: ”Osapuolet toteavat, että tämän
  esisopimuksen allekirjoitushetkellä Kauppatorin pysäköintilaitoksen
  rakentaminen ja normaalikäyttö eivät aiheuta Kaupungille mitään erikseen
  korvattavaa haittaa.” (Kohta 13) Turun Toriparkki Oy ei siis korvaa
  tiedossa olevia joukkoliikenteelle aiheutuvia vahinkoja, eikä tiedossa
  olevia toripaikkojen vuokraustoiminnan tappioita.

Sopimuksessa sovelletaan korvauksiin vain Vahingonkorvauslakia ja Lakia
ympäristövahingoista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 106§ mukaisten asemakaavan toteuttamisesta
aiheutuvien haittojen korvauksesta ja MRL 165§ luonnollisen vedenjuoksun
muuttamisen johdosta aiheutuvien haittojen korvauksesta ei ole sovittu.
MRL 165§ koskee erityisesti myös yleisen alueen toteuttamista, ja MRL
106§ ei ole rajattu vain tonttien kulkuyhteyksiin, toisin kuin
asemakaavamuistutusten vastineessa on väitetty.

Sopimuksessa ei mitenkään määritellä, miten torikauppiaille vähintään
4,5 vuotta kestävänä rakennusaikana aiheutuvat tappiot korvataan.
Meidän Turku ry on muistutuksessa arvioinut, että: ”Toripysäköinnin
rakentamisaikana torikaupan liikevaihto alenee 20-40% eli 5 – 10 M€ /
v, yhteensä menetykset ovat 4,5 – 6 v rakentamisaikana 22,5 – 60 M€.
Rakentamisaikaiset taloudelliset haitat aiheuttavat kielteisen
torikaupan rakennemuutoksen.” Näiden haittojen korvaamisesta
torikauppiaille sopimuksessa ei sanota sanaakaan.

Vaadimme kansanäänestystä Turun toriparkista!
Osallistu: http://turuntoriparkki.blogspot.com/

Olen ehdottomasti toriparkkia vastaan ja selväähän on, että mikäli “kansanäänestys” järjestettäisiin, tulos olisi selkeä EI. Näin pitääkin olla, mutta olen silti sitä mieltä, että jokaisen asiasta kiinnostuneen olisi pitänyt muutama viikko sitten pidetyissä kunnallisvaaleissa äänestää sellaista ehdokasta, joka tuota järjettömyyttä vastustaa. Mutta ei. Silloin äänestettiin kokoomusta ja vanha sanontahan on, että sitä saa mitä tilaa.

Kansanäänestyksiä voidaan vaatia milloin mistäkin, mutta meillä on kuitenkin hallintomuotona edustuksellinen demokratia, joten jokaisen vastuulla on äänestää vaaleissa ja tällöin meitä edustavat sellaiset ihmiset, joiden pitäisi edustaa kansalaisten näkemyksiä laidasta laitaan. Turun kunnallispolitiikassa on monta muutakin päivänpolttavaa kysymystä, kuten kouluverkon uudistaminen, vuokratalojen myynti, terveysasemien yksityistäminen yms. Toriparkki on näkyvä asia, mutta ei kuitenkaan sen tärkeämpi kuin esim. edellä mainitut.

Sanon EI toriparkille, mutta myös “kansanäänestykselle”.